Studia I stopnia

Studia I stopnia w IE są realizowane w formie:

  • stacjonarnej
  • niestacjonarnej – zaocznej

Realizacja programu kształcenia na studiach I stopnia umożliwia studentowi:

  • zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych, w szczególności o charakterze integracyjnym, zachodzących w skali globalnej, regionalnej i państwowej;
  • nabycie wiedzy w zakresie historycznych i cywilizacyjnych uwarunkowań oraz współczesnych mechanizmów rządzących procesami integracji i dezintegracji;
  • analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek w płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Programy studiów:

Zasady rekrutacji:

 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych