European Administration - Masters programme in English - studia II stopnia w języku angielskim

EN

We proudly present a new post-graduate studies programme - European Administration.

What is European Administration about?

How to enroll

Programme (full time)

Programme (extra-mural)

The fee per year:

  • full-time studies: 3500 Euro
  • extra-mural studies (meetings during weekends approx. every two weeks): 2900 Euro

 

PL

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem października 2016 roku w naszym Instytucie uruchamiamy nowy kierunek studiów – European Administration. Stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia realizowane będą w języku angielskim w ramach trzech atrakcyjnych specjalności: European Affairs Management,  EU Funds and Programmes oraz EU Diplomacy. Celem studiów będzie przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla krajowej administracji publicznej, zajmującej się implementacją prawa UE w Polsce. Absolwenci nowego kierunku będą również przygotowani do pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach unijnych i międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych, prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE oraz pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych. Niebawem dalsze informacje, a potem pierwszy nabór.

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

Program studiów II stopnia European Administration

- program studiów stacjonarnych EA

- program studiów niestacjonarnych (zaocznych) EA

 

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę osoby posiadające udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka mogą być egzaminy certyfikacyjne, zaświadczenie ze szkoły języków obcych, suplement do dyplomu licencjackiego. Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przystępują do egzaminu potwierdzającego znajomość ww. języka.

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) w Polsce lub innym państwie na dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) w Polsce lub innym państwie na dowolnym kierunku lub dyplom równorzędny dowolnego kierunku. Studia są prowadzone w języku angielskim.

Sposób przeliczania oceny na dyplomie:

  • ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów
  • ocena dobra plus – 80 punktów
  • ocena dobra – 60 punktów
  • ocena dostateczna plus – 40 punktów
  • ocena dostateczna – 20 punktów

Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 20-100. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Studia są płatne.

Roczne czesne wynosi:

- studia stacjonarne: 3500 euro (dla obywateli UE i spoza UE)

- studia niestacjonarne (zaoczne): 2900 euro (dla obywateli UE i spoza UE)

Z przykrością informujemy, iż w przypadku studiów anglojęzycznych nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty.